Ter Aaseweg 3 NIEUWER TER AA

Geveild

Omschrijving

V E I L I N G A D V E R T E N T I E
Inzet en Afslag op: 18 februari 2021 vanaf 13:00

BEZICHTIGING VAN DIT OBJECT IS HELAAS NIET MOGELIJK.

Notaris en gegevens:
De Randamie & Verstoep Notarissen te Rotterdam, kantoorhoudende te 3011 WD
Rotterdam, Posthoornstraat 13-15, Postbus 1785, 3000 BT Rotterdam, telefoon:
010 - 4 33 03 55, faxnummer: 010- 4 14 92 16.

3:268 B.W.
Aanduiding
1. een woonboerderij met gastenverblijf, hooiberg, tuin, ondergrond, weg en
verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend 3626 AA Nieuwer Ter Aa (gemeente
Stichtse Vecht), Ter Aaseweg 3, kadastraal bekend gemeente Breukelen sectie
L nummer 1002, groot vijftien are en vijfendertig centiare (15 a en 35 ca);
Belast met Opstalrechten Nutsvoorzieningen ten behoeve van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Stedin Netten B.V.;
2. een perceel grond, plaatselijk bekend 3626 AA Nieuwer Ter Aa (gemeente
Stichtse Vecht), Ter Aaseweg 3, kadastraal bekend gemeente Breukelen sectie
L nummer 1003, groot één hectare, zevenenzestig are en vijfenzeventig
centiare (1 ha, 67 a en 75 ca);
op welk registergoed Publiekrechtelijke beperkingen rusten, te weten: een
bestuursdwangbesluit of dwangsombesluit op grond van de Woningwet, met
betrokken gemeente Stichtse Vecht, afkomstig uit stuk register hypotheken 4
deel 78989 nummer 00147 ingeschreven op tien september tweeduizend
twintig;
Adres
3626 AA Nieuwer Ter Aa (gemeente Stichtse Vecht), Ter Aaseweg 3
Kadastrale gegevens
kadastraal bekend gemeente Breukelen sectie L nummer 1002
kadastraal bekend gemeente Breukelen sectie L nummer 1003

Overige Bijzonderheden
De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene
Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de
Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden zijn op de www.natinalevastgoedveiling.nl gepubliceerd en op te
vragen ten kantore van de executerende notaris.
Tot en met 3 februari 2021 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten
kantore van bovengenoemde notaris.
De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden 6 weken na gunning.
Het registergoed wordt leeg en ontruimd opgeleverd;
Het registergoed wordt, voor zover bekend, op dit moment bewoond door de eigenaar
(en zijn gezin).

Volgens een bericht van de gemeente Stichtse Vecht, met datum éénendertig juli
tweeduizend twintig, staan er geen andere personen als bewoner ingeschreven op het
adres van het registergoed dan de eigenaar (en zijn gezin).
De gevraagde verloven zijn verleend bij beschikking van de voorzieningenrechter te
Midden-Nederland locatie Utrecht op twee december tweeduizend twintig. De door de
voorzieningenrechter gegeven ontruimingstermijn is veertien dagen nadat deze
beschikking is betekend.

Pas na het aflopen van deze termijn kan de koper tot ontruiming overgaan. De ontruiming
komt voor rekening en risico van de koper. De verkoper doet hierbij een beroep op de
nietigheid van huur-, pacht- of andere gebruiksrechten en van de vooruitbetaling van
huur- of pachtpenningen, alles voor zover deze zijn aangegaan of verricht in strijd met het
huurbeding ten behoeve van de verkoper.
Verkoper zal het registergoed ontruimen en in beheer nemen. De uitkomst hiervan zal
worden gepuliceerd op de veilingwebsite.
De uitoefening van de overige bevoegdheden op grond van artikel 3:264 Burgerlijk
Wetboek wordt aan de koper overgelaten. De verkoper staat niet in voor de bevoegdheid
van de koper tot ontruiming. Voor gebruik op andere grond dan huur geldt dat wat
hiervoor is vermeld over de ontruiming.

Er vindt geen verrekening van huren en/of waarborgsommen plaats.

De inzetpremie (1% van het hoogste bod bij inzet), komt voor rekening van de verkoper.
Voor rekening van koper:
- het honorarium van de notaris;
- de overdrachtsbelasting;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten waarvoor een koper krachtens de wet aansprakelijk is

Bieders en mijners dienen zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en
een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt.
Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de koper een waarborgsom te worden
gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de
koopprijs

De termijn van beraad als bedoeld in artikel 8 lid 2 AVVE eindigt op de zesde werkdag
volgende op de afslag om vijf (5) uur in de middag of zoveel eerder als de verkoper al
dan niet mocht hebben gegund.
De verkoper beschikt niet over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig
document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen. Koper is hiermee
volledig bekend en vrijwaart de bank voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake.
Koper is zich ervan bewust, dat indien hij een energieprestatiecertificaat dan wel een
gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen wenst te
verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen;
Als publiekrechtelijke beperking met betrekking tot het registergoed sub 2 in de
gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie is bekend:
genoemd bestuursdwangbesluit of dwangsombesluit op grond van de Woningwet, met
betrokken gemeente Stichtse Vecht, afkomstig uit stuk register hypotheken 4 deel 78989
nummer 00147 ingeschreven op tien september tweeduizend twintig.
Dit blijkt uit informatie van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers.
Informatie terzake het milieu, de fundering, de bestemming en/of aanschrijvingen is
geplaatst op www.nationalevastgoedveiling.nl en kan worden opgevraagd bij de notaris.
Van koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar het onderhavige
registergoed, dan wel dat hij als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij
welbewust de daaraan verbonden risico’s aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige
aanspraak jegens de verkoper/bank of de notaris.

Meer informatie kunt u vinden op de site van velingnotaris.nl, onder andere ook meerder foto's van de tuin.

NB: Ludenhoff Makelaars heeft geprobeerd zo volledig mogelijk alle gegevens weer te geven, hierbij hebben wij onder meer gegevens gebruikt uit een vroegere aanmelding van de woning. Van de woningen en bijgebouwen is geen recent meetrapport en plattegronden gemaakt, derhalve hebben wij gebruik gemaakt van ca. maten.
Lees de volledige omschrijving
Woonoppervlakte
388 m²
Inhoud
2.750 m³
Perceeloppervlakte
18.310 m²
Bouwjaar
-1906
Kamers
19
Slaapkamers
10

Overdracht

Status
Verkocht
Aanvaarding
in overleg

Bouw

Soort woning
Vrijstaande woning
Bouwtype
Bestaande bouw
Bouwjaar
-1906
Daktype
zadeldak

Oppervlakten en inhoud

Gebruiksoppervlak wonen
388 m²
Overige inpandige ruimte
500 m²
Bruto inhoud
2.750 m³
Perceeloppervlakte
18.310 m²

Indeling

Totaal aantal kamers
19
Aantal slaapkamers
10
Aantal badkamers
2

Energie

Kadastrale gegevens

Gemeente
Breukelen
Sectie
L
Perceel
1002
Oppervlakte
1535 m²
 
 
Gemeente
Breukelen
Sectie
L.
Perceel
1003
Oppervlakte
16775 m²

Buitenruimte

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid
op eigen terrein
Bekijk alle kenmerken

Makelaar voor dit object

Kaart Ter Aaseweg 3 NIEUWER TER AA

naar Ter Aaseweg 3 NIEUWER TER AA
Op 5 minuten loopafstand Op 5 minuten fietsafstand